TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Tin tức hoạt động
     Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 1612447
KTTLTX
Tra cứu Hồ sơ đi B
Tra cứu trực tuyến
Idesk Sở Nội vụ
email snv
Quản lý hồ sơ CBCC
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới công tác khai thác, sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ lịch sử tỉnh.

     Cách đây 72 năm, ngày 03-01-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Thông đạt số 1CP/VP về công tác công văn, giấy tờ, trong đó Người chỉ rõ: "Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia". Thông đạt là một trong những văn bản đầu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ, đặt nền móng quan trọng cho ngành Lưu trữ Việt Nam, có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với việc giữ gìn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ quốc gia.

 

     Xác định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác lưu trữ, ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, trong đó lấy ngày 03 tháng 01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Lưu trữ Việt Nam".

 

     Trong những năm qua, Chi cục Văn thư – Lưu trữ Bình Định đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử trên các phương tiện thông tin đại chúng và phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu một cách chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật nói chung và Luật lưu trữ nói riêng.

 

     Riêng năm 2017, Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các nhiệm vụ phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh đạt kết quả cụ thể như sau:

 

     - Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử Phông UBND tỉnh Bình Định giai đoạn 1990 – 2007 được 260.000 trang văn bản;

 

     - Công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ trên trang thông tin điện tử phục vụ các hoạt động tuyên truyền lĩnh vực quản lý nhà nước văn thư, lưu trữ, quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh;

 

     - Giới thiệu các khối, phông tài liệu lưu trữ lịch sử tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh theo các chuyên đề phục vụ cho độc giả sử dụng tại Phòng đọc là 2.020 lượt người/năm;

 

     - Trích dẫn tài liệu lưu trữ trong công trình nghiên cứu được 89 công trình;

 

     - Cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực tài liệu lưu trữ được 1.765 văn bản;

 

     - Trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B của tỉnh Bình Định cho các huyện, thị xã, thành phố là 4.258 hồ sơ;

 

     - Sưu tầm tài liệu quý, hiếm trong và ngoài tỉnh được một số nhóm tài liệu:

 

     + Sắc phong, Sắc phong thần từ Hậu Lê đến Thiệu Trị ban cho Họ Châu; Sắc phong của Đào Tấn và Đào Nhữ Tuyên (con trai của Đào Tấn);

 

     + Gia phả, Tộc phả: Bản sao tài liệu của các dòng họ có niên đại đời Cảnh Hưng, Cảnh Thịnh, đời Lê, đời Tây Sơn và các Triều đại Nhà Nguyễn; Gia phả, Tộc phả của gia đình ông Đào Duy Nhơn cháu cụ Đào Duy Từ …;

 

     + Tài liệu về văn hóa nghệ thuật cổ truyền: Hai tấm liễng (câu đối); 06 bài tuồng cổ của Đào Tấn;

 

     + Tài liệu về nghệ thuật võ cổ truyền Bình Định: 01 bài quyền, bài thiệu cổ của võ sư Nguyễn Văn Đấy và 01 quyển võ kinh họ Trương được viết bằng chữ Hán – Nôm;

 

     + Văn bản đất đai, dư địa chí: Các văn khế ước mua bán ruộng đất có niên đại từ thời Lê, Tây Sơn … và nhiều tài liệu khác từ năm 1930 – 1975; 02 quyển sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí của Lê Quang Định (1806);

 

     + Hồ sơ lý lịch các di tích của các danh nhân lịch sử như: Võ Xán, Võ Văn Dũng, Bùi Thị Xuân, Mai Xuân Thưởng; các tháp chăm, tài liệu địa chí … của tỉnh Bình Định.

 

     + Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I sưu tầm thu thập, chứng thực tài liệu lưu trữ về Bình Định trước năm 1945.

 

     Thiết nghĩ kỷ niêm 72 năm ngày Lưu trữ Việt Nam là dịp để ôn lại truyền thống và tôn vinh những người làm công tác lưu trữ ở các ngành, các cấp kết quả một cách thiết thực nhất./.Cách đây 72 năm, ngày 03-01-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Thông đạt số 1CP/VP về công tác công văn, giấy tờ, trong đó Người chỉ rõ: "Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia". Thông đạt là một trong những văn bản đầu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ, đặt nền móng quan trọng cho ngành Lưu trữ Việt Nam, có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với việc giữ gìn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ quốc gia.

 

     Xác định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác lưu trữ, ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, trong đó lấy ngày 03 tháng 01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Lưu trữ Việt Nam".

 

     Trong những năm qua, Chi cục Văn thư – Lưu trữ Bình Định đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử trên các phương tiện thông tin đại chúng và phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu một cách chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật nói chung và Luật lưu trữ nói riêng.

 

     Riêng năm 2017, Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các nhiệm vụ phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh đạt kết quả cụ thể như sau:

 

     - Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử Phông UBND tỉnh Bình Định giai đoạn 1990 – 2007 được 260.000 trang văn bản;

 

     - Công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ trên trang thông tin điện tử phục vụ các hoạt động tuyên truyền lĩnh vực quản lý nhà nước văn thư, lưu trữ, quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh;

 

     - Giới thiệu các khối, phông tài liệu lưu trữ lịch sử tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh theo các chuyên đề phục vụ cho độc giả sử dụng tại Phòng đọc là 2.020 lượt người/năm;

 

     - Trích dẫn tài liệu lưu trữ trong công trình nghiên cứu được 89 công trình;

 

     - Cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực tài liệu lưu trữ được 1.765 văn bản;

 

     - Trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B của tỉnh Bình Định cho các huyện, thị xã, thành phố là 4.258 hồ sơ;

 

     - Sưu tầm tài liệu quý, hiếm trong và ngoài tỉnh được một số nhóm tài liệu:

 

     + Sắc phong, Sắc phong thần từ Hậu Lê đến Thiệu Trị ban cho Họ Châu; Sắc phong của Đào Tấn và Đào Nhữ Tuyên (con trai của Đào Tấn);

 

     + Gia phả, Tộc phả: Bản sao tài liệu của các dòng họ có niên đại đời Cảnh Hưng, Cảnh Thịnh, đời Lê, đời Tây Sơn và các Triều đại Nhà Nguyễn; Gia phả, Tộc phả của gia đình ông Đào Duy Nhơn cháu cụ Đào Duy Từ …;

 

     + Tài liệu về văn hóa nghệ thuật cổ truyền: Hai tấm liễng (câu đối); 06 bài tuồng cổ của Đào Tấn;

 

     + Tài liệu về nghệ thuật võ cổ truyền Bình Định: 01 bài quyền, bài thiệu cổ của võ sư Nguyễn Văn Đấy và 01 quyển võ kinh họ Trương được viết bằng chữ Hán – Nôm;

 

     + Văn bản đất đai, dư địa chí: Các văn khế ước mua bán ruộng đất có niên đại từ thời Lê, Tây Sơn … và nhiều tài liệu khác từ năm 1930 – 1975; 02 quyển sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí của Lê Quang Định (1806);

 

     + Hồ sơ lý lịch các di tích của các danh nhân lịch sử như: Võ Xán, Võ Văn Dũng, Bùi Thị Xuân, Mai Xuân Thưởng; các tháp chăm, tài liệu địa chí … của tỉnh Bình Định.

 

     + Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I sưu tầm thu thập, chứng thực tài liệu lưu trữ về Bình Định trước năm 1945.

 

     Thiết nghĩ kỷ niệm 72 năm ngày Lưu trữ Việt Nam là dịp để ôn lại truyền thống và tôn vinh những người làm công tác lưu trữ ở các ngành, các cấp kết quả một cách thiết thực nhất./.


Ngọc Mai, Lưu trữ viên Phòng Lưu trữ Lịch sử  (Cập nhật ngày 28-12-2017)    Các tin liên quan:
  Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2018) (27-12-2017)
  Tham quan trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Chi cục Văn thư - Lưu trữ Bình Định và Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh (25-12-2017)
  Tập huấn bồi dưỡng công tác lập hồ sơ và chữ ký số (24-10-2017)
  Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn cấp huyện lựa chọn, xác định giá trị tài liệu và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ lịch sử tỉnh (31-08-2017)
  Chi cục Văn thư – Lưu trữ sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (14-08-2017)
     Văn bản mới
Công văn Về việc đính chính Công văn số 286/SNV-VTLT ngày 20/3/2013

Công văn Về việc chuẩn bị cho kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Công văn Về việc bố trí kinh phí lập hồ sơ công việc và quản lý hồ sơ tại Lưu trữ cơ quan, tổ chức

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Công văn Về việc Đề án \"Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng xã, phường, thị trấn\"

Công văn Về việc hướng dẫn thống nhất kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm 2011 - 2013

Tờ trình Về việc ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính Phủ

Quyết định Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Thông tư Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Công văn Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2013/TT-BNV của BNV

Quyết định Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Nghị định về thương mại điện tử

Công văn Về việc chấn chỉnh quản lý văn bản đến

Công văn Về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 của Bộ Nội vụ

Công văn Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Quy định chế dộ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc xếp lịch làm việc với gia đình ông Châu Văn Minh để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Công văn Về việc thu thập, tiếp nhận tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử từ các cơ quan, tổ chức ở cấp huyện về Lưu trữ lịch sử tỉnh

Báo cáo Kết quả khảo sát tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử

Công văn Về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia đối với các cơ quan, tổ chức trung ương

QĐ Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Công văn Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định

Công văn về việc xếp lịch làm việc với gia đình ông Đào Tụng Phi để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Công văn Về việc tăng cường công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc góp ý Đề án số hóa và Dự án đầu tư trrang thiết bị số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903-2007

Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết kiểm tra chéo văn thư, lưu trữ 02 năm 2011-2013

Báo cáo kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (2011-2013) của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố

Công văn Về việc bố trí kinh phí tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Tờ trình Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn giao nộp, tiếp nhận tài liệu lưu trữ từ các cơ quan, tổ chức cấp huyện vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh

Công văn Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về việc công nhận, quản lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm

Công văn Về việc tổ chức ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

Công văn Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2014

QĐ Ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Tờ trình Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Công văn Về việc chỉ đạo điểm chỉnh lý tài liệu và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Công văn Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2014

Công văn Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Công văn về việc báo cáo thời gian hình thành và thống kê tài liệu hiện đang bảo quản tại các cơ quan, tổ chức

Tờ trình Về việc ban hành Danh ,ục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Tờ trình về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh)

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Tờ trình về việc xin chủ trương chuyển giao phần mềm Quản lý văn bản đi, văn bản đến

Công văn về việc khảo sát hoạt động văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Công văn về việc quản lý tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh

Công văn về việc bài tham luận Hội thảo khoa học khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu quản lý xã hội

BC tình hình hoạt động Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp

Công văn về việc hướng dẫn quy trình chỉnh lý nâng cấp tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh

Công văn về việc thu thập, chỉnh lý và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Chỉ thị về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định về việc phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903 - 2007

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Giấy mời Hội thảo Khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Tờ trình về việc xin kinh phí tổ chức Hội thảo khoa hoc “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ

Công văn về việc chấn chỉnh công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức

Thông tư Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Thông tư Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử

Kế hoạch 05 năm về công tác văn thư, lưu trữ (2016-2020)

Công văn về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư, lưu trữ Qúy IV/2014

Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông tư Quy định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ năm 2014 đến năm 2016)

Công văn về việc hướng dẫn xác định lập dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu tích đống theo Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

Thông tư Hứong dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Thông tư Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Công văn về việc khảo sát tình hình lưu trữ tài liệu nghe - nhìn

Quyết định Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Công văn về việc tuyên truyền Triển lãm tài liệu lưu trữ chủ đề \"Lịch sử tỉnh Bình Định - Qua các thời kỳ\"

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định Chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ Bí mật Nhà nước

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015

Bảng biểu mẫu Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 2015

Thông tư Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ Lịch sử

Công văn về việc tổ chức kỷ niệm truyền thống 70 năm ngành Lưu trữ Việt Nam

Quyết định Ban hành Quy chế, phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định 4861/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Quyết định Ban hành Quy chế phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2014/CT-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông tư Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp danh chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Quyết định về việc thành lập các Cụm kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ năm 2014 đến năm 2016)

Công văn về việc bố trí phòng, kho bảo quản tài liệu lưu trữ cấp xã

Công văn về việc hướng dẫn bố trí phòng, kho lưu trữ và nghiệp vụ bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ cấp xã

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016

Quyết định Ban hành Quy ddihnj phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

     Hình ảnh hoạt động
     Lịch
/upload/images/banner/phamvandong.jpg
Võ Nguyên Giáp
SNV
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bản quyền thuộc về:CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 01 Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 056.3822474 - Fax: 056.3524753 .
Email:ccvtlt@snv.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)